สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยโดยศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านข้อมูล จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องการให้บริการของศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดต่อไป

Question Title

* 1. กลุ่มธุรกิจที่ท่านเกี่ยวข้อง

Question Title

* 2. ความถี่ในการติดต่อกับส่วนงานข้อมูลและวิจัยตลาด

Question Title

* 3. วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการงานข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

Question Title

* 4. ข้อมูลครบถ้วน ตรงตามความต้องการ

Question Title

* 5. ข้อมูลทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

Question Title

* 6. ความพึงพอใจการให้บริการด้านข้อมูลสถิติ (Statistics)

Question Title

* 7. ความพึงพอใจการให้บริการด้านข่าวสาร วารสารและรายงาน และข้อมูลสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็ก

Question Title

* 8. ความสะดวกในการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

Question Title

* 9. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานเว็บไซต์

Question Title

* 10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

0 of 10 answered
 

T