Επιλέξιμες είναι οι Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ)  ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ

Question Title

* 2. ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Question Title

* 3. ΑΦΜ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο ΑΦΜ είναι απαραίτητος προκειμένου να γίνει o προέλεγχος επιλεξιμότητας του κύριου ΚΑΔ της Επιχείρησης καθώς και του έτους έναρξης εργασιών.

Question Title

* 4. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΑΝΩ ΤΩΝ 15.000€ ?

Τα έξοδα αφορούν
1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ),
4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),
5. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
7. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης., 

Question Title

* 5. Παρατηρήσεις / Διευκρινίσεις

Διευκρινίστε ό,τι θεωρείτε ότι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο και τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αίτησής σας.

Question Title

* 6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να έρθουμε σε επαφή μαζί σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον τηλέφωνο και email στα αντίστοιχα πεδία.
Οι προτάσεις θα εξετάζονται με ΑΥΣΤΗΡΗ σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο παράδοσης δικαιολογητικών στην Openmind εφόσον κριθούν κατάλληλες για υποβολή μετά από την προαξιολόγηση.

Η Openmind Consulting είναι εταιρία πιστοποιημένη με Διεθνές Πιστοποιητικό TUV ISO 9001:2008 και τηρεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.
Εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πιέστε ΤΕΛΟΣ για την αποστολή του.

T