1. Dokiman ChildNet sou Satisfaksyon Paran

Souple chwazi pi bon repons la pou chak kesyon.

Question Title

* 1. Non (Si-w vle):

Question Title

* 2. Ki laj ou?

Question Title

* 3. Seks:

Question Title

* 6. Relijyon/Kilti ou afilye:

Question Title

* 7. Ki lang ou pale?

Question Title

* 8. Souple ekri Vil ou:

Question Title

* 9. Nan ki kategori lajan fanmi-w ye?

Question Title

* 10. Kouman Travaye Sosyal la patisipe nan ka/planifikasyon sevis yo?

Question Title

* 11. Eske Travaye sosyal la ba-w opotinite pou bay reyaksyon/opinyon-w sou ka-w la ak bezwen fanmi-w yo?

Question Title

* 12. Eske yo te esplike-w pou kisa timoun timoun yo anba sipevizyon Childnet?

Question Title

* 13. Ki pwen out a bay tet ou sou jan ou fe sa ki ekri nan plan ka-a?

Question Title

* 14. Eske sevis yo ede ka-w la avanse?

Question Title

* 15. Eske Travaye Soayal la ba-w nouvo enfomasyon sou chanjman ki fet nan ka-w la (Tankou chanjman nan kote yo mete timoun nan rete, chita tande nan Tribinal yo, rankont yo, reyinyon yo, elatriye.)?

Question Title

* 16. Eske Travaye Sosyal fe-w patisipe nan desizyon kap pran sou santé mantal, edikasyon, ak bezwen santé fizik timoun nan?

Question Title

* 17. Eske Travaye Sosyal la konsidere relijyon-a nan sevis lap ba-w yo?

Question Title

* 18. Eske-w patisipe nan desizyon kap pran pou timoun nan retounen lakay ou osinon jen yon lot kote pou timoun nan (yo) rete toutan?

Question Title

* 19. Eske-w satisfe ak kote yo mete timoun yo rete-a?

Question Title

* 20. Eske-w gen vizit ak lot kalite kontak (apel telefon/mesaj elektronik) ak timoun ou yo?

Question Title

* 21. Eske satisfe ak vites ou resevwa sevis yo?

Question Title

* 22. Ki nivo satisfaksyon jeneral ak patisipasyon Childnet nan ka-w la?

Question Title

* 23. Ki sa-w pi pa renmen ak Travaye Sosyal ou-a?

Question Title

* 24. Kouman Childnet ka fe pi byen?

Question Title

* 25. Kouman ou te ranpli dokiman sa-a?

T