Entwodiksyon

Kiyès yo rele Resilient Greater Miami & the Beaches [GM&B]? Resilient Greater Miami & the Beaches [Rezistans Gran Miami ak Plaj Li Yo] se yon kolaborasyon ki fòme an 2016 ant Konte Miami-Dade, Vil Miami Beach ak Vil Miami pou okipe difikilte rejyon an: ibanizasyon, globalizasyon ak chanjman klima, pami lòt bagay. Apre yon pwosesis konpetitif, yo te chwazi Greater Miami & the Beaches pou l antre nan pwogram 100 Resilient Cities [100 Vil Rezistan] Fondasyon Rockefeller a. Twa minisipalite ki reprezante Resilient Greater Miami & the Beaches la fè patenarya pou kreye yon estrateji sou 20 tan.

Kisa yo rele Rezistans? Pwogram 100 Resilient Cities la defini Rezistans kòm kapasite moun, kominote, biznis ak sistèm ki anndan yon vil pou yo siviv, adapte ak pwospere kèlkeswa kalite difikilte yo konfwonte. Difikilte sa yo se pa sèlman “chòk” grav nan yon kominote tankou tranblemanntè, ensandi, ak inondasyon men se “estrès” kontinyèl tou k ap febli estrikti yon vil sou yon baz toulejou oswa peryodik tankou pòvte, rate manje oswa dlo ki dire lontan, ak move sistèm transpò.

Kijan w kapab ede? Pou konprann evantay konplè difikilte Greater Miami & the Beaches ap konfwonte yo, nou bezwen kòmantè w sou faktè ki menase rezistans kominote nou an, tankou kapasite nou pou n pare, siviv ak adapte a kèlkeswa defi nou gen dwa konfwonte. Kòmantè w yo ap bay enfòmasyon dirèk sou kesyon Greater Miami & the Beaches ta dwe konsantre sou yo an priyorite pou bati rezistans la.

Nou mande w pran 10 minit pou reponn kesyonnè sa a. Kesyonnè an anonim sòf si w chwazi bay enfòmasyon pou kontakte w. Nou mande w reponn nan dat 31 mas 2017 pou pi ta.

Page1 / 7
 
14% of survey complete.

T