Question Title

* 1. Bạn có thể tiếp cận các dịch vụ và tiện ích bạn cần trong cuộc sống hàng ngày không?

Question Title

* 2. Điều gì ngăn cản bạn tiếp cận các dịch vụ và tiện ích bạn cần?

Question Title

* 3. COVID-19 và lệnh “Hãy ở nhà, Giữ An toàn” đã ảnh hưởng như thế nào đến quyền tiếp cận các dịch vụ và tiện ích của bạn?

Question Title

* 4. Thành phố Tacoma nên làm gì để tăng thêm quyền tiếp cận các dịch vụ và tiện ích bạn cần?

Question Title

* 6. Chủng tộc/Sắc tộc (chọn tất cả đáp án thích hợp)

0 of 6 answered
 

T