Question Title

* 1. Bạn có thể tiếp cận các công việc với mức lương đủ sống (thu nhập đủ để thoải mái chi trả những gì bạn cần) không?

Question Title

* 2. Điều gì ngăn cản bạn có được một công việc với mức lương đủ sống?

Question Title

* 3. COVID-19 và lệnh “Hãy ở nhà, Giữ An toàn” đã ảnh hưởng như thế nào đến khả năng bạn tìm được một công việc với mức lương đủ sống?

Question Title

* 4. Thành phố Tacoma nên làm gì để tăng thêm quyền tiếp cận các công việc với mức lương đủ sống?

Question Title

* 6. Chủng tộc/Sắc tộc (chọn tất cả đáp án thích hợp)

0 of 6 answered
 

T