1. Kesyone Childnet sou Satisfaksyon Timoun

Souple chwazi pi bon repons la pou chak kesyon.

Question Title

* 1. Non (Si-w vle):

Question Title

* 2. Ki laj ou?

Question Title

* 3. Ki seks:

Question Title

* 6. Relijyon/Kilti ou afilye:

Question Title

* 7. Ki lang ou pale?

Question Title

* 8. Souple ekri vil osinon ou pa konnen:

Question Title

* 9. Eske-w konnen non Travaye Sosyal ou-a?

Question Title

* 10. Eske-w konnen nimewo telefon Tavaye Sosyal ou?

Question Title

* 11. Eske-w konnen pou kisa Travaye Sosyal la vizite-w?

Question Title

* 12. 12. Eske Travaye Sosyal la pase tan apa ave-w le li vi-n fe vizit lakay ou?

Question Title

* 13. Eske Travaye Sosyal la pale ave-w sou zafe lekol?

Question Title

* 14. 14. Eske-w kontan kote-w rete kounye-a?

Question Title

* 15. Eske-w patisipe nan sevis pou apran-n viv pou kont ou yo?

Question Title

* 16. Eske-w idantifye tet ou kom LGBTQ?

Question Title

* 17. Eske-w satisfe ak sevis Childnet ba-w?

Question Title

* 18. Ki sa ou pi renmen nan Travaye Soayal ou-a?

Question Title

* 19. Ki sa-w ta renmen Travaye Sosyal ou-a fe osinon pa fe?

Question Title

* 20. Kouman Childnet ka fe pi byen?

Question Title

* 21. Kouman-w te ranpli dokiman sa-a?

T