Question Title

* 1. Bạn nghĩ điều gì ngăn cản Thành phố Tacoma trở thành một thành phố công bằng, chống phân biệt chủng tộc?

Question Title

* 2. COVID-19 và lệnh “Hãy ở nhà, Giữ An toàn” đã ảnh hưởng như thế nào đến sự bất bình đẳng về chủng tộc (và các vấn đề khác) ở Tacoma?

Question Title

* 3. Thành phố Tacoma nên làm gì để tạo ra một thành phố công bằng hơn, chống phân biệt chủng tộc?

Question Title

* 5. Chủng tộc/Sắc tộc (chọn tất cả đáp án thích hợp)

0 of 5 answered
 

T