1. Dokiman Sou Satisfaksyon Ajans ChildNet

.
Souple chwazi pi bon repons la pou chak kesyon.

Question Title

* 1. Non Ajans la:

Question Title

* 2. Pozisyon-w nan biwo-a:

Question Title

* 3. Kalite Sevis ki Bay:

Question Title

* 4. Eske ChildNet te ba-w nouvo enfomasyon sou chanjman nan ka timoun (yo) kap pran sevis nan ajans ou-a?

Question Title

* 5. Eske ChildNet ba-w nouvo enfomasyon pou mete nan rekod timoun nan (CRR)?

Question Title

* 6. Eske Childnet apresye patisipasyon ak opinion-w?

Question Title

* 7. Ki satisfaksyon-w an jeneral nan sa Childnet ap fe konsenan sevis timoun yo ap resevwa nan ajans ou-a?

Question Title

* 8. Ki bagay Childnet fe byen?

Question Title

* 9. Kouman Childnet kapab fe pi byen?

Question Title

* 10. Kouman ou te ranpli dokiman sa-a?

T