Question Title

* 1. Điều gì ngăn cản bạn tin tưởng Thành phố Tacoma và các tổ chức địa phương khác?

Question Title

* 2. Thành phố Tacoma nên làm gì để tạo dựng niềm tin với bạn và cộng đồng của bạn?

Question Title

* 3. Bạn có cảm thấy bạn sẽ có tác động tích cực đến cộng đồng của bạn không?

Question Title

* 4. Làm thế nào Thành phố Tacoma có thể giúp tăng khả năng bạn có tác động tích cực trong cộng đồng?

Question Title

* 5. COVID-19 và lệnh “Hãy ở nhà, Giữ An toàn” đã ảnh hưởng như thế nào đến niềm tin của bạn vào các tổ chức địa phương và khả năng của bạn có tác động tích cực đến cộng đồng?

Question Title

* 7. Chủng tộc/Sắc tộc (chọn tất cả đáp án thích hợp)

0 of 7 answered
 

T