• English
  • Shqip
  • Српски

1. Pozadina

Uvodna platforma Dobrovoljno Angažovanje u Klimatskim Akcijama[1] na Kosovu[2] ima za cilj da mobiliše partnere sa celog Kosova da se fokusiraju na energičnije sprovođenje klimatskih akcija u okviru globalne diskusije o klimatskim promenama, koja se održava u novembru. Kosovski tim Ujedinjenih nacija (UNKT) poziva sve organizacije na Kosovu da prijave Dobrovoljna Angažovanja radi povećanja konkretnih investicija i efikasnih inicijativa za sprovođenje klimatskih akcija na lokalnom, centralnom i regionalnom nivou. Dobrovoljna Angažovanja u Klimatskim Akcijama na Kosovu pokazaće inspirativne primere za lokalnu primenu Pariskog sporazuma[3] u skladu sa Ciljevima održivog razvoja (COR), uključujući i predstojeće događaje koje organizuju UN i partneri na Kosovu. Angažovanja takođe pružaju priliku zainteresovanim stranama da sklope nova partnerstva sa zajedničkim ciljem ubrzanja klimatskih akcija i održivog razvoja na Kosovu..

[1] Klimatske promene se odnose na promenu stanja klime koje traju duže vreme, obično decenijama ili duže (IPCC), pripisuju se direktno ili indirektno ljudskim delovanjima koji menjaju sastav atmosfere ili upotrebu zemljišta (UNFCCC). Ekstremni vremenski i klimatski događaji (kao što su toplotni talasi, obilne padavine, suše, poplave itd.) mogu uticati na prirodne i ljudske sisteme, izazivajući štetne efekte na život, egzistenciju, zdravlje i blagostanje, ekosisteme i vrste, ekonomiju, društvenu i kulturnu imovinu, kao i usluge i infrastrukturu.
[2] Sve reference o Kosovu u ovom dokumentu treba razumeti u kontekstu rezolucije Saveta bezbednosti 1244 (1999).
[3] Pojednostavljeni opis Pariskog sporazuma:http://bigpicture.unfccc.int

Za više informacija o dobrovoljnom angažovanju Kosovske klimatske akcije, kliknite ovde.

T