1. คำชี้แจง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่รักทุกคน

โปรดเลือกระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาเคมีในภาคเรียนนี้ (วิทยาศาสตร์โลก ว 40162) ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด

แบบประเมินนี้ไม่มีผลต่อคะแนนของนักเรียนแต่อย่างใด ผลที่ได้รับจะนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาเคมีต่อไป

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

อ.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ
สาขาวิชาเคมี

T