LIFE WILDisland е проект, финансиран от ЕС с поле на действие по цялото поречие на река Дунав. Той има за цел да опази природата и биоразнообразието на най-естествените, красиви и ценни дунавски острови и се изпълнява в сътрудничество с различни сектори (защитени територии, корабоплаване, горско стопанство, хидроенергетика) в 8 държави.

Любезно Ви каним да участвате в нашето многостранно проучване, за да ни помогнете да разработим по - добре и да Ви информираме по - добре за нашите дейности свързани с опазване на реките и островите в Дунавския регион.

https://wildisland.danubeparks.org

Взимайки участие в нашето проучване, Вие получавате възможност да се включите в нашата програма с награди. Повече за това ще намерите в края на въпросника!
Всички Ваши отговори ще бъдат използвани анонимно. Личните данни ще бъдат обработвани изключително в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни за целите на провеждането на настоящото изследване.

Question Title

* 1. Ако се замислите за природните забележителности във вашия регион, кои от тях Ви карат да се гордеете (изберете до 3 възможности)?

Question Title

* 2. Ако се замислите за природните пейзажи във вашия регион, кое е първото нещо което Ви идва наум?

Question Title

* 3. Какво Ви идва спонтанно наум когато си мислите за река Дунав?

Question Title

* 4. Колко често посещавате река Дунав и/или нейните заливни територии?

Question Title

* 5. Доколко важни според Вас са следните функции на река Дунав?

  Не са важни въобще Не са важни Донякъде са важни Важни Много важни
Зона за отдих и спортни дейности
Екосистема за богато биологично разнообразие
Местообитание на защитени видове
Източник на (питейна) вода
Източник на производство на (възобновяема) енергия
Горско стопанство (производство на дървесина) и лов
Риболов
Туристическа дестинация
Транспортен път
Интегративна и вдъхновяваща спасителна линия за много различни страни и култури

Question Title

* 6. Когато посещавате Дунав, кое е най – важно за Вас (избери до 3 възможни)?

Question Title

* 7. Моля, разгледайте следващите снимки и ги класирайте по степен на очарованието им. Кои обекти са най-красиви за Вас? (направете класацията 1 = най - привлекателно до 4 = най - непривлекателно)

Question Title

* 8. Доколко следните характеристики са от значение за определянето на една река като естествена?

  Не е важно въобще Не е важно До някъде е важно Важно Много важно
Място само с естествени звуци
Място с чиста вода
Място, където реките и потоците текат безпрепятствено, без регулиране на реките
Място с малко следи от човешка дейност и модификации (сгради, язовири...)
Място, където съществуват природни условия и процеси, които формират ландшафта
Място без или с малко ограничения в поведението ми; за необезпокояван или неограничен отдих
Място с богато биоразнообразие и очарователни животни и растения
Място без чужди животни и растения

Question Title

Image
Page1 / 3
 
33% of survey complete.

T