Principal Investigator(s):
Dr. Michael Cusimano, MD, MHPE, FRCSC, PhD, FACS, FCAHS
Professor, Division of Neurosurgery, St. Michael’s Hospital, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada
Dr. Sylvia Shitsama,
Lecturer, Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, Juja, Kenya

ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมการศึกษา โดยร่วมตอบแบบสอบถามนี้
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อค้นหาอุปสรรคต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของประสาทศัลยแพทย์ รวมถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก โดยรวบรวมความคิดเห็นของท่านต่อโอกาส และความยากลำบากที่ประสาทศัลยแพทย์ประสบใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความรู้ทางวิชาการและการทำงาน (academia) ความสมดุลในการทำงานและใช้ชีวิต (work-life balance) การให้คำปรึกษา (mentorship) และการอยู่ร่วมในความแตกต่าง (inclusion and diversity) ความคิดเห็นของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะช่วยให้ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การพัฒนานโยบายและหลักสูตรที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างเพศ และอุปสรรคอื่นๆในวิชาชีพประสาทศัลยแพทย์ ตลอดจนพัฒนาการให้คำปรึกษา (mentorship) แก่ประสาทศัลยแพทย์รุ่นหลัง
 
การตอบแบบสอบถามใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที หากท่านไม่สามารถตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้นได้ในครั้งเดียว ท่านสามารถกลับมายังคำถามข้อล่าสุดที่ท่านได้ตอบไว้ โดยเข้าถึงยัง link แบบสอบถาม จากคอมพิวเตอร์/ มือถือ/แท็บเล็ต เครื่องเดิมได้
 
หากท่านช่วยส่งต่อ link แบบสอบถามไปยังประสาทศัลยแพทย์ หรือแพทย์ประจำบ้านประสาทศัลยศาสตร์ ในโรงพยาบาล/สถาบันฝึกอบรมของท่าน จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
 
ไม่มีความเสี่ยง สำหรับท่านจากการเข้าร่วมในการศึกษานี้ การเข้าร่วมจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆกับท่าน ไม่ว่าท่านจะเลือกตอบแบบสอบถามหรือไม่ ก็จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อสถานะทางวิชาชีพหรือการประเมินของท่าน ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับการเข้าร่วมในการศึกษานี้ จะไม่มีการเปิดเผยตัวตนในผลการศึกษา คำตอบของท่านจะไม่ถูกส่งกลับไปที่สถาบันฝึกอบรมหรือโรงพยาบาลที่ท่านทำงาน และคำตอบของท่านจะเป็นความลับ

โครงการวิจัยนี้ได้รับการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ Unity Health Toronto
การรักษาความลับ (confidentiality) และความเป็นส่วนตัว (privacy)
หากท่านตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในการศึกษานี้ ทีมวิจัยจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการศึกษานี้ ข้อมูลจะถูกรวบรวมโดยใช้ SurveyMonkey ซึ่ง server ของ SurveyMonkey ตั้งอยู่นอกแคนาดาและอาจอยู่ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่แตกต่างจากในแคนาดา (เช่น USA PATRIOT Act of 2001 ซึ่งให้สิทธิหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในการเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อความมั่นคงของรัฐบาลและวัตถุประสงค์อื่นๆ) ข้อมูลของท่านจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและเข้าถึงโดยบุคลากรวิจัยที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น เราหวังว่าจะรายงานผลในการประชุมวิชาการและในวารสาร สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) จะไม่มีการเผยแพร่คำตอบที่มีจำนวนน้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกปิดตัวตนทั้งหมด
 
การเข้าร่วม (participation) และการถอนตัว (withdrawal) จากการตอบแบบสอบถาม
การเข้าร่วมของท่านเป็นไปด้วยความสมัครใจ ท่านสามารถยุติการเข้าร่วมในแบบสอบถามนี้ได้ทุกเมื่อ ก่อนที่จะคลิก "DONE" ท่านสามารถเลือกตัวเลือก "Prefer not to answer" สำหรับคำถามใด ๆ ที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจ เนื่องจากแบบสอบถามนี้ ไม่ต้องการข้อมูลระบุตัวตน คำตอบเฉพาะของท่านจะไม่ระบุตัวตน (anonymous) ดังนั้น จึงไม่สามารถแยกออกจากการศึกษาได้
 
ช่องทางการติดต่อ
หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมในการศึกษานี้ โปรดติดต่อ พญ. จณิสดา สกุลสำเภาพล (Dr. Janissardhar Skulsampaopol) ที่ NeurosxEducation@smh.ca หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะผู้เข้าร่วมการวิจัย หรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับการศึกษานี้ ท่านสามารถติดต่อสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ Unity Health Toronto ได้ที่ 416-864-6060 ต่อ 2557 ในวันธรรมดา 9.00-17.00 น. EST
 
การคลิก "NEXT" ด้านล่างแสดงว่า ข้าพเจ้ายืนยันว่า ได้อ่านแบบฟอร์มนี้ และตัดสินใจเข้าร่วมในการศึกษานี้ ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการเข้าร่วมได้ตลอดเวลา
 
1% of survey complete.

T