Forma e aplikimit për Organizatat Jo-Qeveritare

Fondacioni Global Shqiptar (FGSH) ka kënaqësinë t'ju njoftojë se ka hapur thirrjen për projekt-propozime nga organizatat jo-fitimprurëse shqiptare të cilat dëshirojnë të përdorin platformën tonë online për mbledhjen e fondeve. Do të vazhdojmë me projekte të reja të mbledhjes së fondeve online për organizatat e përzgjedhura të cilat plotësojnë kriteret e cekura në thirrje. Kështu do të fillojmë me një numur të caktuar të fushatave për organizatat në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni Veriore, Mali i Zi dhe Preshevë e Bujanovc. Me plotësimin e kësaj forme ju dorëzoni direkt projekt propozimin tuaj. 
Informata për organizatën

Question Title

* 1. Emri i plotë i organizatës:

Question Title

* 2. Aktiviteti i organizatës (deri në 10 fjalë apo më pak):

Question Title

* 3. Viti i themelimit:

Question Title

* 4. Numri i regjistrimit:

Question Title

* 5. Adresa:

Question Title

* 6. Qyteti:

Question Title

* 7. Shteti:

Question Title

* 8. Personi kontaktues dhe pozita:

Question Title

* 9. Shtetësia e personit kontaktues:

Question Title

* 10. Numri i telefonit:

Question Title

* 11. Posta elektronike:

Question Title

* 12. Uebfaqja (nëse keni):

Question Title

* 13. Vegëzat e faqeve në rrjetet sociale:

Informacione të detajuara mbi projekt propozimin 

Question Title

* 14. Emri i projektit:

Question Title

* 15. Kohëzgjatja:

Question Title

* 16. Lokacioni:

Question Title

* 17. Buxheti i përllogaritur për projektin:

Question Title

* 18. Shuma e kërkuar nga FSHG:

Question Title

* 19. Partnerët e projektit:

Question Title

* 20. Qëllimet e projektit:

Question Title

* 21. Përmbledhja e projekt propozimit - Deri në 200 fjalë apo më pak, ju lutem bëni përshkrimin e projektit të propozuar:

Question Title

* 22. Aktivitetet kryesore:

Question Title

* 23. Cilët janë grupet e synuara dhe përfituesit, dhe cilat janë nevojat e tyre?

Question Title

* 24. Ju lutem përshkruani resultatin primar që doni të arrini?

Kapaciteti Organizativ

Question Title

* 25. Numri i të punësuarve si dhe numri i vullnetarëve :

Question Title

* 26. Qarkullimi vjetor:

Question Title

* 27. Ju lutem, ngarkoni ndonjë dokument mbështetës financiar

DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG file types only.
Choose File

Question Title

* 28. Donatorët kryesor në tre vitet e fundit :

Question Title

* 29. Listoni projektet kryesore të cilat i ka implementuar organizata juaj:

Question Title

* 30. A ka organizata juaj përvoj në të kaluaren në projekte të ngjashme me atë që kërkoni financim nga FSHG?

Question Title

* 31. A ka përfituar ndonjëherë organizata juaj financim nga një fushatë online? Nëse po, nga cila platformë (bashkëngjit vegëzën e platformës) dhe për çfarë qëllimesh janë përdorur ato fonde - (përshkruani deri në 50 fjalë ose më pak)?

Question Title

* 32. Ju lutemi, bashkëngjitni dokumentet ligjore që dëshmojnë statutin e organizatës

DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG file types only.
Choose File

Question Title

* 33. Ngarkoni dokumente të tjera mbështetëse

DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG file types only.
Choose File

T