The National Assembly for Wales will not use the details supplied as part of this survey for any other purpose than those outlined above. Any personal data provided will be handled in-line with the Data Protection Act 1998 and further information on the National Assembly for Wales’s privacy policy can be found here:
http://assemblywales.org/help/privacy.htm

Information provided through this survey will be stored outside of the EEA by SurveyMonkey Inc. Their privacy policy can be found here: https://www.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy/

Ni fydd y Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn defnyddio'r manylion a roddwyd yn yr arolwg hwn at unrhyw ddibenion heblaw’r rhai a amlinellwyd uchod. Bydd unrhyw ddata personol a ddarperir yn cael ei drin yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Mae rhagor o wybodaeth am bolisi preifatrwydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gael yma:
http://www.assemblywales.org/cy/help/privacy.htm

Bydd y wybodaeth a ddarperir drwy'r arolwg hwn yn cael ei storio y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd gan SurveyMonkey Inc. Mae ei bolisi preifatrwydd ar gael yma: https://www.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy/

Question Title

* 1. Tanysgrifio i wybodaeth gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru | Subscribing to information from the National Assembly for Wales

Ar hyn o bryd, rydym yn ystyried opsiynau eraill o ran ein gwasanaeth tanysgrifio e-bost. Os hoffech chi gael gwybod am wasanaethau tanysgrifio e-bost i wefan y Cynulliad yn y dyfodol, rhowch wybod i ni yma:

We are currently looking into alternatives to our email subscription service. If you would like to be informed about any future email subscription service to the Assembly’s website, please let us know here:

Question Title

* 2. Yn ystod yr hydref, byddwn yn edrych ar sut y gallwn roi gwybod i bobl am yr hyn sy'n digwydd yn y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd y Pwyllgorau. Felly, os hoffech rannu eich barn ar y mater hwnnw, rhowch wybod inni yma:

During the autumn, we’re going to be looking at how we can keep people informed about what goes on in Plenary and Committee meetings so if you would like to share your views on that issue, please also let us know here:

T