Vážení vlastníci a obhospodarovatelia lesa!

Venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene spolu s Národným lesníckym centrom a ďalšími organizáciami pôsobiacimi v lesnom hospodárstve uskutočňuje prieskum v rámci APVV projektu IMPEVALES, ktorý je zameraný na analýzy nástrojov lesníckej politiky (viac nájdete aj na www.ipoles.sk/impevales).

Špecifický cieľ dotazníka: Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich poradenstvo poskytované Odborným lesným hospodárom (OLH) a ich zhodnotenie.

V zmysle zákona 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, OLH organizuje a usmerňuje hospodárenie v lese. Podľa Zákona o lesoch má obhospodarovateľ lesa povinnosť zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch prostredníctvom OLH (§ 36) pričom náklady spojené s výkonom činnosti, povinností a oprávnení hospodára (ustanovených v § 48) hradí obhospodarovateľ lesa (§ 47). Povinnosti, ktoré OLH zabezpečuje, sú obvykle realizované v úzkej spolupráci s obhospodarovateľom lesa a vytvárajú priestor na prenos odborných poznatkov z OLH na obhospodarovateľa a prenos informácií o záujmoch obhospodarovateľa na výkon OLH. V tejto súvislosti si Vás, ako zástupcu neštátneho subjektu obhospodarujúceho les, dovoľujeme požiadať o zodpovedanie otázok dotazníka slúžiaceho na analýzu rozsahu činnosti OLH, ktorá má charakter poradenstva pre obhospodarovateľa lesa.

Pokyny: Odpovede na otázky je potrebné označiť zaškrtnutím (X) do príslušnej kolónky alebo uvedením číselného resp. slovného údaju podľa zamerania otázky.

T