សេចក្តីណែនាំៈ

សហគមន៏អ្នកដឹកនាំ សិក្សានៅអាសីុ (ALLC)កើតមានឡើងដើម្បីនាំការអភិវឌ្ឍ និង ពហុគុណសហគមន៏នៃអ្នកដឹកនាំ ដែលជាអ្នកនាំអោយមានការពង្រីកនគរព្រះ នៅក្នុងអាសុី និង លើសពីនេះទៅទៀត។

ការស្ទាបស្ទង់នេះ គឺដើម្បីមានការជួយកត់សំគាល់ នៅក្នុងផ្នែក ដែលអ្នក (អង្គការរបស់យើងឥឡូវ និង មានការរីកចំរើន) ហើយមានការចាប់អារម្មណ៏យ៉ាងខ្លាំងជាមួយការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ។ យើងពិតជាមានចិត្តអរគុណទៅកាន់ការផ្តល់យោបល់របស់លោកអ្នក និង ធ្វើការប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍ និង លើកតំកើងទៅកាន់ចលនានៃការអភិវឌ្ឍន៏អ្នកដឹកនាំ ដែលនឹងនាំអោយមានការរួមបញ្ចូលទៅកាន់ភាពជោគជ័យនៃព័ន្ធកិច្ចរបស់អ្នក។ 

គ្រប់ទាំងចម្លើយរបស់អ្នកនឹងជាលក្ខណៈ អនាមិក ហើយទទួលការរក្សាជាសំងាត់។ 
_________________________________________________________________

Question Title

* 1. សូមធ្វើការវិភាគទៅកាន់ការលំបាកទាក់ទងជាមួយនឹងការដឹកនាំ នៅក្នុងឆ្នាំមុន និង ការលំបាកនៅក្នុងថ្ងៃនេះ, សូមដាក់”✓” នៅជិតជំនាញណាមួយនៅខាងក្រោម ដែលជាតម្រូវការយ៉ាងធំៗ ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ។ អ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសច្រើន ឬមួយចំនួនតូច តាមតែអ្នកចង់។

  តម្រូវការធំផ្សេងៗ
ទំនាក់ទំនងជាចៅហ្វាយ
ការសាងសង់ក្រុម ដែលមានប្រសិទ្ធភាព
ការរៀបចំផែនការប្រាស្រ័យទាក់ទង
ការដោះស្រាយជំលោះ
ការបត់បែនទៅតាមវប្បធម៌ចំរុះ
ការយល់ពីផលប៉ះពាល់ទៅកាន់វប្បធម៌ចំរុះ
ការធ្វើការសំរេចចិត្ត
ការអោយអត្តន័យទៅកាន់ទួនាទី
ការផ្ទេរ
ការបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំ និង ការសាងសង់ការទុកចិត្ត
ការអភិវឌ្ឍន៏សហគមន៏
អភិវឌ្ឍអ្នកដទៃ
អភិវឌ្ឍនិមិត្ត និង គោលបំណង
ការដឹកនាំដោយកាយវិការ និង ដោយការផ្តោតទៅលើតំលៃ
ការធ្វើការចាត់ចែងថវិកា
ការធ្វើការបន្តដំណើរការ
ការមានទស្សនៈទៅតាមព្រះគម្ពីរ
ការស្តាប់ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះ
ការបន្ទាបខ្លួន
ដឹកនាំទៅកាន់ការផ្លាស់ប្តូរ
ការដឹកនាំជាមួយនឹងភាពអង់អាច
ការស្តាប់
ការចាត់ចែងភាពផ្សេងៗពីគ្នា
ការរៃអង្គាសថវិការសំរាប់ព័ន្ធកិច្ច
ជំរុញ និង ធ្វើអោយអ្នកដទៃមានសកម្មភាព
ការធ្វើការចរចារ
ការងាររៀបចំ និង ការធ្វើផែនការ
ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្ត
ទស្សនៈវិស័យ (ពង្រីកទស្សនៈវស័យរបស់អ្នក)
ការអនុវត្តន៏លត់ដំខាងវិញ្ញាណ
ជំនាញក្នុងការធ្វើសេចក្តីបកស្រាយបង្ហាញ
ការដោះស្រាយជំលោះ
ដំណើរការក្នុងការចាត់ចែង (អភិវឌ្ឍ និង ប្រើប្រាស់ដំណើរការ)
ការផ្តល់អោយមានការថែរក្សា ក្នុងលក្ខណៈជាគ្រូគង្វាល
ការហៅអញ្ចើញអោយមានបុគ្គលិកបន្ថែម
ការរៀន និង អភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ការមានផ្នត់គំនិតជាអ្នកបំរើ
ការរៀបចំគោលដៅ និង វាស់វែងទៅកាន់លទ្ធផល
ការរៀបចំអទិភាព
ការដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណ
ការគិតដោយមានយុទ្ធសាស្ត្រ
ការដឹកនាំជាក្រុម (ការធ្វើការជាមួយនឹងគ្នា ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្រុម)
ចំនេះដឹងបច្ចេកទេស និង ដំណើរការ (សំរាប់ព័ន្ធកិច្ចជាក់លាក់របស់អ្នក)
ការចាត់ចែងពេលវេលា
ការយល់ពីអ្នកដទៃ
ការយល់ពីខ្លួនឯង (ចិត្តឆេះឆួល គោលបំណង អទិភាព លក្ខណៈសម្បត្តិ អំណោយទាន -ល-)
តុល្យភាពរបស់ជិវិត និង ការងារ
ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាលាយល័ក្ខអក្សរ

T