Γενικές πληροφορίες

Αγαπητοί/ες συμμετέχοντες,

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε μία έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου FirEUrisk που χρηματοδοτείται από το H2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πριν αποφασίσετε να συμμετέχετε στην παρούσα έρευνα, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις πιο κάτω πληροφορίες, για να δώσετε αν επιθυμείτε την συγκατάθεση σας για τη συμμετοχή σας.
Τι αφορά το ερευνητικό έργο FirEUrisk;
Το FIREURISK προτίθεται να αναπτύξει, να αξιολογήσει και να διαδώσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική βασισμένη στην επιστήμη για: 1) να επεκτείνει τα τρέχοντα συστήματα εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων παραγόντων κινδύνου που προηγουμένως δεν καλύπτονταν· 2) να παράξει αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση των παρόντων συνθηκών κινδύνου για τις πυρκαγιές και 3) να υιοθετήσει στρατηγικές διαχείρισης στις μελλοντικές κλιματικές και κοινωνικοοικονομικές αλλαγές. 
Αυτό θα επιτευχθεί σε στενή συνεργασία μεταξύ ερευνητών, ενδιαφερόμενων μερών και πολιτών, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες, κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις πολιτικής για τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων και πρακτικών σε περιφερειακή και Ευρωπαϊκή κλίμακα.
Η έρευνα αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο της Δραστηριότητας 1.1.3 «Ο ανθρώπινος παράγοντας στην πρόκληση πυρκαγιών ανάφλεξης & Συμμετοχή του κοινού στην πρόληψη και την ετοιμότητα για τις πυρκαγιές» του ερευνητικού έργου FirEUrisk (Υπεύθυνο Δραστηριότητας: Universidad de Alcala - Ισπανία), η οποία θα αναπτύξει ένα πλαίσιο για μια προσέγγιση πολιτών-επιστήμης στην ανάλυση των αιτίων και των επιπτώσεων των μεγάλων πυρκαγιών από τους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω ανάλυσης των στάσεων και των αντιλήψεων του κοινού, μέσω στοχευμένης έρευνας καθώς και συμμετοχικών εργαστηρίων. Θα αναπτυχθεί μια πρωτότυπη εφαρμογή για κινητά που θα συμβάλει στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε περιοχές επιρρεπείς σε πυρκαγιές.
Πόσο θα διαρκέσει το ερευνητικό έργο FirEUrisk;
Η διάρκεια του έργου είναι 48 μήνες.

Τι θα χρειαστεί να κάνετε;
Για τους σκοπούς της τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας σας ζητείται να συμμετάσχετε σε αυτή την διαδικτυακή έρευνα. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη συλλογή διερευνητικών δεδομένων σχετικά με την αντίληψη για τον ανθρώπινο παράγοντα στην πρόκληση πυρκαγιών και για τον κίνδυνο των πυρκαγιάς μεταξύ των πολιτών. Η έρευνα περιέχει ερωτήσεις που αποσκοπούν στη συλλογή δεδομένων χρήσιμων για το σχεδιασμό μιας πρωτότυπης εφαρμογής για κινητά, η οποία θα συμβάλει στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε περιοχές επιρρεπείς σε πυρκαγιές. 

Δεν θα συλλεχθούν προσωπικά δεδομένα.
Πώς διεξάγεται η έρευνα;
Η έρευνα διεξάγεται διαδικτυακά.

Πόσο συχνά θα συμμετέχετε και για ποιο χρονικό διάστημα;
Θα συμμετέχετε μόνο μία φορά. Η έρευνα περιλαμβάνει κυρίως κλειστού τύπου ερωτήσεις και θα χρειαστείτε περίπου 15 λεπτά για να την ολοκληρώσετε.

Θα επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας σε κατοπινό στάδιο του έργου;
Όχι
Πώς θα χρησιμοποιήσει η Κοινοπραξία FirEUrisk αυτά που θα ανακαλύψει;
Δεν θα συλλεχθούν προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, ορισμένα δεδομένα που συλλέγονται (π.χ. φύλο, ηλικία, δήμος διαμονής, εθνικότητα, εκπαιδευτικός τίτλος, επάγγελμα) μπορεί να οδηγήσουν, έστω και έμμεσα (μέσω επεξεργασίας και συσχέτισης με άλλα δεδομένα), στον προσδιορισμό της ταυτότητας του συμμετέχοντα. Τα δεδομένα θα αναλύονται μόνο σε συγκεντρωτική μορφή και δεν θα συσχετίζονται ποτέ με ταυτοποιημένα στοιχεία/δεδομένα. Σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα πραγματοποιηθούν ενέργειες που να επιτρέπουν την ταυτοποίηση του συμμετέχοντα.
Οι πληροφορίες που θα παράσχετε χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης και, συγκεκριμένα, για τους σκοπούς της Δραστηριότητας 1.1.3.
Πως θα διαχειριστεί η κοινοπραξία του FirEUrisk τα τυχαία ευρήματα;
Υπάρχει πολιτική για τα τυχαία ευρήματα και περιλαμβάνεται στο πλαίσιο δεοντολογίας του έργου. Δεν αναμένονται τυχαία ευρήματα στο πλαίσιο αυτής της έρευνας.

Πώς μπορείτε να μάθετε για τα αποτελέσματα της μελέτης;
Τα αποτελέσματα της έρευνας που θα διεξαχθεί θα συμπεριληφθούν στην έκθεση του επικεφαλής της δραστηριότητας στο πλαίσιο του Παραδοτέου D1.3 του έργου FirEUrisk. Το Παραδοτέο θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του έργου (https://fireurisk.eu/).
Τι γίνεται αν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε ή αν αλλάξετε γνώμη κατά τη διάρκεια της έρευνας;
Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εντελώς εθελοντική και ανώνυμη και μπορείτε να επιλέξετε να σταματήσετε να συμμετέχετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς συνέπειες.

Υπάρχουν προβλέψιμοι κίνδυνοι, δυσφορία ή μειονεκτήματα που μπορεί να προκύψουν;
Δεν υπάρχουν προβλέψιμοι κίνδυνοι, ενοχλήσεις ή μειονεκτήματα.
Ποιος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας;
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα και τη χρήση των πληροφοριών που παρείχατε στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συνεργάτη του FirEUrisk για την έρευνα αυτή: ISIG - Ramona Velea – velea@isig.it και την υπεύθυνη δεοντολογίας της ISIG: Marina Andeva – andeva@isig.it.

Question Title

* 1. Συμφωνείτε να συμμετέχετε σε αυτή την έρευνα;

 
4% of survey complete.

T