Уважаеми госпожи и господа,

Българска банка за развитие (ББР) се стреми да отговори по най-добрия начин на търсенето на финансиране от малките и средните предприятия (МСП) в страната. Поради тази причина се провежда проучване сред мениджърите на МСП. ББР изследва по какъв начин да отговори на търсенето, като разбере по-добре инвестиционната активност, нуждата от кредит и източниците на финансиране, както и настроенията и подготовката на бизнеса за зелен преход.
Целта на изследването е:
1. да събере данни за по-добра оценка и разбиране на нуждите, възможностите и ограниченията пред бизнеса за достъпа до финансиране и получаване на достатъчно финансиране за инвестиции, и вземане на решения за привличане на инвестиционно и/ или оборотно финансиране,
2. да подпомогне Банката за актуализация и дефиниране на нови цели и сектори за финансиране.
Вашите отговори ще останат анонимни и представените от Вас данни ще останат поверителни. Информацията ще бъде използвана единствено в обобщен вид. Самото попълване на анкетата ще Ви отнеме около 10 минути.
Предварително благодарим за Вашето съдействие!

Question Title

* 1. Откъде основно представляваното от Вас предприятие си осигурява необходимото финансиране? (посочете само един отговор)

Question Title

* 2. През последната една година (от октомври 2020 до октомври 2021 г.) представляваното от Вас предприятие кандидатствало ли е за банково финансиране? (може да посочите и повече от един отговор)

Question Title

* 3. Ако Ви е отказано финансиране, какви бяха причините за отказа? (може да посочите и повече от един отговор)

Question Title

* 4. В момента Вашето предприятие ползва ли банкови продукти от Българска банка за развитие? (без значение дали банков кредит, гаранция или друг продукт)

Question Title

* 5. Ако ползвате банков продукт от ББР, какви допълнителни ефекти очаквате за Вашия бизнес в резултат на банковия продукт? (по един отговор на всеки ред)

  Съществено увеличение Увеличение, но не голямо Без промяна Намаление Не ползвам продукт на ББР
Увеличаване на броя на наетите лица във фирмата
Увеличаване на годишния оборот
Енергийна ефективност
По-екологично чисто производство

Question Title

* 6. През следващите 6 месеца очаквате ли Вашето предприятие да се нуждае от банково финансиране? (може да посочите и повече от един отговор)

Question Title

* 7. Ако да, то за какво бихте използвали това финансиране? (може да посочите и повече от един отговор)

Question Title

* 8. В случай, че се нуждаете от външно финансиране през следващите 6 месеца, то в какъв размер е необходимото финансиране? (един отговор)

Question Title

* 9. През следващите 3 г. каква промяна очаквате в следните основни показатели на дейността на Вашата компания? (по един отговор на всеки ред)

  Съществено намаление Слабо намаление Без промяна Слабо увеличение Съществено увеличение
Оборота на компанията
Финансиране на компанията
Приходи от вътрешен пазар (в страната)
Приходи от експорт (износ към други страни)
Иновации (продуктови и др.)

Question Title

* 10. Какви условия искате да видите в банковите продукти на ББР, които са насочени към малките и средни предприятия? (опишете в свободен текст)

Question Title

* 11. Запознати ли сте с новите регулации, които зеления преход изисква и промените, които те налагат за бизнеса Ви? (само един отговор)

Question Title

* 12. Смятате ли, че банката трябва да осигури актуална информация за новите зелени стандарти на своите клиенти? (само един отговор)

Question Title

* 13. Как оценявате възможностите за финансиране на зеления преход чрез банкови кредити за Вашата фирма? (само един отговор)

Question Title

* 14. Планирате ли инвестиции в позеленяване на бизнеса Ви чрез банков кредит? (само един отговор)

Question Title

* 15. Как ББР може да бъде полезна за прехода Ви към зелена икономика? (може да посочите и повече от един отговор)

Question Title

* 16. В кой икономически сектор попада основната дейност на Вашето предприятие? (само един отговор)

Question Title

* 17. В коя област упражнявате основната дейност на Вашето предприятие? (само един отговор)

Question Title

* 18. От какъв порядък е годишния оборот на Вашето предприятие? (само един отговор)

Question Title

* 19. През коя година е създадено представляваното от Вас предприятие? (само един отговор)

Question Title

* 20. Какъв е броят на заетите лица във вашето предприятие? (само един отговор)

Question Title

* 21. Ако имате други препоръки и предложения по посочените теми към Българска банка за развитие, моля, да ги споделите (опишете ги в свободен текст)

T