Nagsasagawa ang Pacific Hospital Preservation and Development Authority ng plano para tukuyin ang mga oportunidad para sa mga paggamit sa hinaharap ng makasaysayang south campus, kasama ang mga gusaling nasa timog ng Pacific Tower. Ginagamit ng PHPDA ang kita sa upa mula sa ari-arian para pondohan ang mga programa alinsunod sa layunin nito na mabawasan ang mga disparidad sa access sa pangangalagang pangkalusugan at pagpapahusay ng resulta ng pangangalagang pangkalusugan sa mga hindi naseserbisyuhang populasyon ng King County. Gusto naming mas maunawaan ang kung ano tungkol sa site ang pinakamahalaga para sa iyo. Maglaan ng ilang sandali para sagutan ang mga sumusunod na tanong. Gagawing anonymous ang iyong input maliban na lang kung gusto mong ibigay ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Mahalaga sa amin ang iyong mga opinyon at nagpapasalamat kami sa iyong oras sa survey na ito.

Question Title

* 1. Pakisaad kung gaano ka kalapit nakatira at/o nagtatrabaho sa Pacific Hospital

Question Title

* 2. Ako ay pumupunta sa Pacific Hospital campus nang:

Question Title

* 3. Para sa mga nakapunta na sa campus, madali ba itong puntahan?

Question Title

* 4. I-rank ang mga sumusunod na opsyon para sa paggamit on-site mula sa pinakamahalaga hanggang sa hindi pinakamahalaga hinggil sa campus:

Question Title

* 5. Nararamdaman mo bang ikaw ay ligtas at tanggap sa campus?

Question Title

* 6. Malinaw ba ang karatula at paghahanap ng daan sa campus at gusali at natulungan ka ba ng mga ito na mahanap kung saan ka papunta? (piliin ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 7. Sa kasalukuyan ay tinutuklas ng PHPDA ang iba't ibang paraan kung paano magagamit ang mga gusali sa timog ng tower at ang kabuuang campus sa hinaharap para mapondohan ang mga programa sa grant ng PHPDA at masuportahan ang layunin ng organisasyon. Nasa ibaba ang isang listahan ng mga uri ng pangkalahatang paggamit na mula sa mga pakikipag-usap sa mga stakeholder at miyembro ng komunidad. Pakisaad kung anong priyoridad ang ibibigay mo sa bawat isa sa mga ito, kung saan ang 1 ay mababang priyoridad, ang 2 ay hindi tiyak, at ang 3 ay mataaas na priyoridad:

  1 3 5
a. Mga bago o pinalawak na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan (1,2,3)
b. Mga lugar para sa meeting/pagtitipon (1,2,3)
c. Mga lugar para sa opisina/pang-administratibong lugar (1,2,3)
d. Mga serbisyo, klase, at/o programa sa kalusugan at wellness (1,2,3)
e. Pansamantala o permanenteng residensyal na programa na may mga pansuportang serbisyo (1,2,3)
f. Abot-kayang pabahay o pabahay para sa mga manggagawa (1,2,3)
g. Market-rate na pabahay (1,2,3)
h. Mga programa o serbisyo para sa kabataan (1,2,3)
I. Mga programa o serbisyo para sa mga nakakatanda (1,2,3)
J.  Mga programa para sa pampublikong edukasyon (1,2,3)
K. Mga oportunidad sa non-profit na networking (1,2,3)
L. Mga paggamit sa espesyal na event (festival, farmer’s market, atbp.) (1,2,3)
M. Mga karagdagang opsyon sa pagkain/inumin (1,2,3)
O.  Mas madali, mas maaliwalas na access sa mga open space sa campus (1,2,3)

Question Title

* 8. Mahalaga sa PHPDA ang pagkakapantay-pantay sa lipunan at gusto naming tiyakin na naririnig at naisasama sa plano ang mga tinig ng mga BIPOC at LGBTQ na komunidad. Kung kumportable kang gawin ito, pakisaad kung kinakatawan mo ang BIPOC at/o ang LGBTQ na komunidad sa tanong sa ibaba:

Question Title

* 9. Pakitukoy ang iyong etnisidad:

Question Title

* 10.  Kinakatawan mo ba ang LGBTQ na komunidad?

Question Title

* 11. Gusto mo bang ibigay ang iyong email address para magawa naming makipag-ugnayan sa iyo para sa karagdagang impormasyon tungkol sa planong ito?

0 of 11 answered
 

T