Question Title

* 1. אנא הכנס את פרטיך האישיים

Question Title

* 2.
אנא בחר את סולם המדידה הנכון לכל אחד מהערכים הבאים

 
שמי
סדר
רווח
מנה
גובה פני הים (100מ' מעל פני הים). 
לאום  (יהודי, ערבי, צר'קסי)
מספר החולים בבתי חולים בעיר מסויימת  (850, 500, 400..)
תארים אקדמיים (ראשון, שני...)
הכנסה גבוהה מהממוצע, נמוכה מהממוצע, הכנסה ממוצעת
מספר שעות שינה לפני מבחן (5,4,3)
האם קורס שיטות מחקר משמעמם (משעמם, לא משעמם)
רמת השעמום מקורס שיטות מחקר (1-6 כאשר 1 לא משעמם בכלל,ו6 משעמם מאוד). 
רמת השעמום בקורס שיטות מחקר (גבוהה, בינונית, נמוכה). 
רמת שעמום בקורס שיטות מחקר כאשר (ממוצע=0, מתחת לממוצע בסטיית תקן אחת ומעלה = -1, ומעל הממוצע בסטיית תקן 1 = +1). 
0 מתוך 2 נענו
 

T