Cảm ơn quý vị đã thực hiện khảo sát trực tuyến của chúng tôi. Khảo sát này được thực hiện bởi một công ty nghiên cứu độc lập hoạt động trên nguyên tắc khách quan không thiên vị. Tất cả các câu trả lời của quý vị đều được bảo mật. Sẽ không có câu trả lời nào gắn liền với danh tính của quý vị.

T