1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Γ΄ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 23η ΕΝΟΤΗΤΑ

* 1. Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο:

Aegrotabat Caecina Paetus, maritus Arriae, aegrotabat et filius. Filius mortuus est. Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat, ac marito persaepe interroganti, quid ageret puer, respondebat: "Bene quievit, libenter cibum sumpsit". Deinde, cum diu cohibitae lacrimae vincerent prorumperentque, egrediebatur: tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat: fuerat Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Roman trahebatur. Erat ascensurus navem. Arria milites orabat, ut simul inponeretur. Non impetravit: conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secuta est.

* 2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:

Αccius: κλητική ενικού αριθμού
grandi aetate: ονομαστική ενικού αριθμού
ei quaerenti: αιτιατική ενικού αριθμού
illam: γενική ενικού αριθμού
quid: αιτιατική ενικού αριθμού, θηλυκού γένους
paucis diebus: γενική πληθυντικού αριθμού
vocem tuam: γενική πληθυντικού αριθμού
homo impudens: αφαιρετική ενικού αριθμού
tuae: ο ίδιος τύπος για πολλούς κτήτορες
mihi ipsi: γενική πληθυντικού αριθμού

* 3. Να γράψετε ό,τι ζητείται για τα ακόλουθα ρήματα:

venisset: ίδιο τύπο στον μέλλοντα.
quaerenti: ίδιο τύπο στον μέλλοντα.
dixisset: ίδιο τύπο στον παρατατικό.
esse:ίδιο τύπο στον μέλλοντα.
fecerit: β΄πληθυντικό οριστικής ενεστώτα μέσης φωνής.
exclamavit: μετοχή ενεστώτα, αρσενικού γένους,γενική ενικού αριθμού.
indignatus: α΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα.
mentiebatur: β΄ενικό οριστικής ενεστώτα.
cognosco: αφαιρετική σουπίνου.
responderit: ίδιο τύπο στον ενεστώτα.
es: ίδιο τύπο στον παρακείμενο.
credidi: ίδιο πρόσωπο υποτακτικής, στον ίδιο χρόνο.


* 4. Οι τύποι mentiebatur, indignatus ανήκουν σε

* 5. Να αναγνωρίσετε τις ακόλουθες δευτερεύουσες προτάσεις:

"Cum P.Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset"
"quid postea Nasica fecerit"

* 6. paucis post diebus: Η εναλλακτική σύνταξη θα έχει την ακόλουθη μορφή

* 7. quid postea Nasica fecerit: Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική

* 8. Ηomo es impudens: Να μεταφέρετε την πρόταση στον πλάγιο λόγο, εξαρτώντας-την από τη φράση Nasica dixit...

* 9. Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω λέξεων:

  poetam ei(que) illam se quid homo ancillae Ennium impudens
κατηγορούμενο
υποκείμενο μετοχής & έμμεσο αντικείμενο ρήματος
επιθετικός προσδιορισμός
υποκείμενο απαρεμφάτου, σε αιτιατική λόγω λατινισμού
παράθεση
έμμεσο αντικείμενο ρήματος
αντικείμενο ρήματος
υποκείμενο απαρεμφάτου, σε αιτιατική λόγω ετεροπροσωπίας
αντικείμενο μετοχής
ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Γ.

T