1. Thông tin Doanh nghiệp và vướng mắc, kiến nghị/
Business Information, concerns and recommendations

Question Title

* 1. Loại hình doanh nghiệp / Your type of business:

Question Title

* 2. Doanh nghiệp thường thực hiện thủ tục hải quan tại
Frequent locations for customs procedures implementation

Question Title

* 3. Thủ tục hải quan doanh nghiệp thường xuyên thực hiện /
Frequent implemented customs procedures

Question Title

* 4. Những vướng mắc/khó khăn liên quan đến thủ tục cần được hướng dẫn/giải đáp
Concerns / difficulties in need of guidance / instruction

Question Title

* 5. Đề xuất, góp ý của Quý doanh nghiệp để cải thiện chất lượng phục vụ của Cục Hải quan TP. HCM
Recommendations, suggestions for HCMC Department of Customs service quality improvement

T