Ngày / Date: 04/08/2021
Giờ / Time: 14:00 - 16:00PM (Giờ Việt Nam / Vietnam time)
Thể lệ tham gia / Admission: 
- Miễn phí tham dự
  Free to attend
- Ban tổ chức sẽ chọn lựa các khách tham dự phù hợp để kết nối với các
  doanh nghiệp đến từ Tổ chức Xúc tiến thương mại Đài Loan - Taiwan Excellence theo các thông tin được điền ở bảng bên dưới
  The organizers will select suitable buyer to connect with sellers from The
  Taiwan Excellence - TAITRA according to the submitted
  information in the table below

Question Title

* 1. Tên công ty / Company Name

Question Title

* 2. Địa chỉ công ty / Company Address

Question Title

* 3. Điện thoại công ty / Company Telephone

Question Title

* 4. Vui lòng chọn loại hình kinh doanh chính của công ty (Chỉ chọn MỘT)
Please indicate your company business nature (Only ONE choice)

Question Title

* 5. Vui lòng chọn lĩnh vực hoạt động chính của công ty quý vị: (Chỉ chọn BA (3))
Please indicate your company product main categories? (Only three (3) choices) 
***
Trong trường hợp có nhiều hơn ba (3) lựa chọn, chúng tôi sẽ chọn ra ba (3) lựa chọn từ trên xuống
In case of more than three (3) choices, we will select three (3) first choices

Question Title

* 6. Vui lòng chọn nhà cung cấp quý vị quan tâm nhất
Which of the following supplying profiles you would like to meet the most?
(please rank the most 3 following segments in order of importance, where 1 is the most important to you)

T