Општи информации

* 1. Населено место:

* 2. Пол:

* 3. Образование:

* 4. Возраст:

* 5. Работен статус:

* 6. Каде го одлагате отпадот од дома:

* 7. Колку често го одлагате отпадот:

* 8. Во кое време од денот го одлагате отпадот:

* 9. Дали знаете што е отпад од пакување:

* 10. Дали го селектирате отпадот:

* 11. Ако одговорот е “Да“, заокружи кој отпад од пакување го селектирате:

* 12. Дали во вашата близина има достапни контејнери за селектирање на отпад од пакување:

* 13. Дали знаете што е компостирање:

* 14. Дали сте задоволни од собирањето на комуналниот отпад од страна на ЈКП:

* 15. Доколку отпочнете со селектирање на отпадот од пакување, какви бенефити очекувате:

T