Pyetësor për klientët e biznesit

Opinioni juaj është shumë i rëndësishëm për ne.
Ky pyetësor është dizajnuar për mbledhjen e të dhënave në lidhje me interesimin dhe përdorimin e produkteve bankare nga klientët e biznesit. Përgjigjet tuaja do të mbahen konfidenciale dhe do të shfrytëzohen për përmirësimin e kualitetit të shërbimeve tona dhe zhvillimin e mëtutjeshëm të bankës BKT.
Pyetësori kërkon 3 minuta kohë për t’u plotësuar.

T