پاندمی و پیام آوران صلح

 مجهز بودن به مهارت و تجربه در مواجهه با بحران اخیر برای ما به عنوان واسطه گران و سازندگان صلح به اندازه ی  متخصصان حوزه ی درمان و بهداشت دارای اهمیت است.  مشکلات در مقیاس جهانی٫ نیازمند منابعی هستند که تامین آن منابع از عهده ی هیچ ملتی به تنهایی بر نمی آید. این مشکلات فراملی  نیاز به ایجاد همکاری ٫ارائه ی راه حل بدیع , ایجاد گفتمان و اجماع فکری  و  همچنین نیازمند انجام تمام راهکارهای لازم برای فراهم نمودن فضای ارتباطی صادقانه و‌ازادانه است. فضایی که بتواند با افزایش همدلی٫ باعث کاهش تعصبات شده و باعث حفظ ارتباط مان با انسانیت شود.  برای این منظور٫ ما به ضبط در تالار  از طریق اپلیکیشن زووم ادامه خواهیم داد تا بتوایم در مورد واکنش جامعه مان نسبت به این بیماری همه گیر/ پاندمی  صحبت کنیم.

Question Title

* نام و نام خانوادگی

Question Title

* آدرس ایمیل

Question Title

* شهر و کشور محل سکونت

Question Title

* این بیماری همه گیر /   پاندمی  چگونه شما را تحت تاثیر قرار داده است؟

Question Title

* چه تغییرات ( مثبت و منفی)  در منطقه ی محل زندگی شما در خصوص تعامل بین مردم ایجاد شده است؟

Question Title

* نقش شما به عنوان یک واسطه و یا سازنده ی صلح در واکنش به شرایط اخیر چیست؟

T