Ninanais ng RPOSD na madagdagan ang kaalaman ukol sa mga parkeng inyong binibisita at alamin ang inyong interes na dagdagan ang kaalaman ukol sa proseso ng pagpaplano para sa parke. Ang inyong mga sagot ay makakatulong sa pagbibigay ng impormasyon sa RPOSD kaugnay ng mga gawain nito sa hinaharap sa dalawang mga lugar na ito!

Question Title

* 1. Ano ang inyong Zip Code?

Question Title

* 2. Ano ang inyong paboritong parke?

Question Title

* 3. Gaano kadalas kayong bumibisita sa mga rehiyonal na lugar ng kalikasan tulad ng Griffith Park, Kenneth Hahn State Park, Whittier Narrows Regional Park, iba pang mga Parke ng Estado, sa Santa Monica Mountains, Angeles National Forest o iba pa?

Question Title

* 4. Paano kayo nakakarating doon?

Question Title

* 5. Gaano kayo kadalas pumupunta sa mga beach sa County ng LA?

Question Title

* 6. Paano kayo nakakarating doon?

Question Title

* 7. Dumalo na ba kayo sa mga lokal na pulong tungkol sa mga parke sa inyong komunidad? Maaaring kabilang dito ang mga pulong ng Konseho, mga pulong ng Komisyon ng mga Parke, mga pulong ukol sa Pagtatasa ng mga Pangangailangan ng mga Parke, atbp.

Question Title

* 8. Magiging interesado ba kayo sa pagdalo sa mga workshop na magtuturo sa mga miyembro ng komunidad ng mga epektibong paraan upang makipag-usap sa mga lokal na ahensiya ng mga parke?

Question Title

* 9. Magiging interesado ba kayo na magtrabaho kasama ang mga organisasyong naka-base sa komunidad upang tumulong sa pagsusulong ng mga proyekto para sa mga lokal na parke?

Question Title

* 10. Ang mga kasali sa survey ay maaaring kontakin para sa mga kasunod na panayam. Kung kayo ay sumasang-ayon na kayo ay kontakin, mangyaring ibigay ang inyong pangalan at email address o numero ng telepono.

Question Title

* 11. Iba pang mga komento:

T