กรุณาตอบแบบสำรวจโดยพิจารณาจากแนวทางปฏิบัติโดยภาพรวมของบริษัทในการจ้างงานพนักงานที่เป็นนักศึกษาจบใหม่
Please answer based on your broad and most common practices in hiring fresh graduates. We understand there will be unique cases and exceptions, but for this study your generalized feedback will be needed.

Question Title

* 1. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยจ้างพนักงานที่เป็นนักศึกษาจบใหม่มาทำงานในสายงานใดมากที่สุด (เลือกได้ 3 ข้อ)
Please select job functions for which you hired fresh grads in the past 12 month (select all that apply)

T