Question Title

* 2. คุณวางแผนว่าจะทำอะไร หลังจากจบการศึกษาแล้ว (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)

Question Title

* 3. คุณเข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบ่อยแค่ไหนใน 1 เดือน

Question Title

* 4. คุณรับข่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางใดบ้าง(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

T