Screen Reader Mode Icon
Kayo ba ay nakaligtas sa karahasan sa tahanan, sekswal na pag-atake, o human trafficking na nakaranas ng kawalan ng tirahan at nakatira sa San Francisco Bay Area?

Kung gayon, karapat-dapat kayong lumahok sa isang Sesyon ng Pakikinig ng Nakaligtas bilang bahagi ng Pagsusuri sa Mga Kailangan sa Komunidad ng San Francisco. Mangyaring ipaalam sa amin ang inyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan* at bakanteng oras sa ibaba.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa proyektong ito, mangyaring bisitahin ang https://www.nationalallianceforsafehousing.org/sf-needs-assessment.

*May nakalagay na mga proseso para mapanatili ang pagiging pribado para sa mga kalahok at anumang data na nakolekta. Puwede ring protektahan ng mga kalahok ang kanilang pagiging kumpidensyal sa pamamagitan ng paggamit ng alyas at/o pagse-set up ng kahaliling email address para makatanggap ng mga komunikasyon tungkol sa proyektong ito.

Question Title

* 1. Pangalan:

Question Title

* 2. Inisyal ng Apelyido:

Question Title

* 3. Mas gustong paraan ng pagkontak:

Question Title

* 4. Email Address:

Question Title

* 5. Numero ng Telepono:

Question Title

* 6. Pangunahing Wika:

Question Title

* 7. Kung pumili kayo ng wika maliban sa tagalog, komportable ba kayong lumahok sa isang sesyon sa [language this survey appears in] nang walang interpreter?

Question Title

* 8. Kailangan ba ninyo ng anumang akomodasyon para makasali?

Sa kasalukuyan ay walang mga sesyon sa pakikinig na nakaiskedyul sa tagalog. Kasalukuyan kaming nakikipag-ugnayan sa mga interpreter para mag-iskedyul ng mga sesyon sa pakikinig o one-on-one na panayam sa tagalog. Ang isang kinatawan mula sa aming organisasyon ay makikipag-ugnayan sa inyo sa susunod na linggo para ayusin ang pag-iiskedyul.
0 of 8 answered
 

T