Mèsi pou patisipe ou nan sondaj Òganizasyon Planifikasyon Metwopoliten Rejyon Boston nan sou chanjman yo pwopoze nan kritè evalyasyon pwojè transpò yo. Kòmantè ou enpòtan anpil . Pou ale dirèkteman nan sondaj la, desann anba pou kòmanse.
 
Kisa kritè TIP yo ye?

MPO Rejyon Boston nan itilize yon seri kritè pou evalye pwojè transpò yo konsidere pou finansman kapital atravè Pwogram Amelyorasyon Transpò a (Transportation Improvement Program, TIP). Kritè sa yo aliyen ak objektif MPO etabli nan Plan Transpò Alontèm (Long Range Transportation Plan, LRTP) MPO a. Dènye LRTP, Destinasyon 2040 lan, te apwouve sis objektif pou sistèm transpò rejyon an: Sekirite, Prezèvasyon ak Modènizasyon Sistèm, Jesyon Kapasite ak Mobilite, Lè pwòp / Kominote Dirab, Egalite nan transpò, ak Vitalite ekonomik, ak objektif ki koresponn pou chak.

Poukisa MPO a fè chanjman nan kritè yo?

Objektif ajou sa yo oryante MPO a pou reimajine kritè TIP yo ak fason li evalye pwojè nan pwogram envestisman MPO yo: Finisyon ri yo, Amelyorasyon nan entèseksyon yo, Rezo bisiklèt ak Koneksyon pyeton, Gwo enfrastrikti, ak Modènizasyon transpò.. MPO a ap pwopoze chanjman sa yo pou ede satisfè vizyon MPO a pou yon sistèm transpò modèn, ki byen konsève ki sipòte yon rejyon dirab ki an sante, vivab, epi ki dinamik sou plan ekonomik. Anplwaye yo te pwopoze chanjman ki baze sou opinyon piblik, pratik kamarad MPO yo, ak done ak metodoloji patnè eta ak federal yo itilize. Aprann plis sou detay kritè yo nan Manyèl Kritè TIP a.

Poukisa kritè yo enpòtan?

Pwojè yo resevwa pwen ki baze sou limit yo satisfè chak kritè. Toutotan yon pwojè gen plis pwen, se plis chans pwojè a genyen pou l finanse. Pwojè yo fè konpetisyon youn kont lòt nan pwogram envestisman respektif yo e nòt chak pwojè se yon faktè enpòtan pou konnen si MPO a ap chwazi finanse li oswa non. Menm si MPO a dwe apwouve tout pwojè ki resevwa finansman federal pou transpò, kritè yo aplike sèlman pou pwojè ki finanse avèk fon Sib Rejyonal MPO yo.
Page1 / 3
 
33% of survey complete.

T