Question Title

* 1. Ani Puget Sound Clean Air Agency abbootii qabeenyaa konkolaataa fe’umsaatiif $60 sa’aatii isaan viidiyoowwan leenjii clean diesel truck itti dowwatanii fi qormaata onlaayinii kana darbanii akka bakkasaa kanfaluu nan hubadha.

Question Title

* 2. Kaffaltii $60 namaaf deebi’u kan dhaabbati ’Puget Sound Clean Air’ abbootii qabeenyaa konkolaataa geejjibaa karaa gabaabaa taasisani kanneen leenjii konkolaataa naafxaa qulqullaa’aa xumuranii fi qormaata toora intarneetii irraanii kana darbaniif dhiyeessu fudhachuufan iyyachuu barbaada. (Kaffaltiin $60 namaaf deebi’u sun bifa cheekiitiin ta’uu isaa nan hubadha.)

Question Title

* 3. Ani nan hubadha $60f ulaagaa guutuu jechuun:
-Viidiyoowwan leenjii clean diesel truck ilaali
-Konkolaataa fe’umsaa meeshaa kan tarminaala Northwest Seaport Alliance (Seattle or Tacoma) irra hojjatuu qabaachuu, fi
-Qormaata onlaayinii kana darbu akkan qabu.

Question Title

* 4. Ani Puget Sound Clean Air Agency qofti ani kanfaltii bakka buusuutiif ulaagaala guutte ta’uu murteessuuf aangoo kan qabu ta’u nan hubadha.

Question Title

* 5. Cheekii sana fudhachuuf odeeffannoo armaan gadii hordofuu akkan qabu nan hubadha.

Question Title

* 6. Viidiyoowwan leenjii clean diesel truck ilaalee jira.

Question Title

* 7. How did you find out about the Clean Diesel Truck Training?

T