Gaelphobail Nua-aoiseacha

(ENGLISH VERSION ON PAGE 2)
 
Go raibh maith agat as páirt a ghlacadh sa taighde seo. Léigh an t-eolas thíos chun tuiscint a fháil ar ábhar an taighde agus lean ort chuig leathanach a trí chun an ceistneoir a líonadh isteach. Tá 29 ceist ann san iomlán agus glacfaidh sé tuairim is 15 nóiméad é a chríochnú. Tá an ceistneoir dátheangach, i nGaeilge agus i mBéarla, leis an mBéarla sa chló iodálach. Is é an spriocdháta chun an ceistneoir seo a chríochnú ná Dé hAoine, an 31ú Lúnasa 2018.

Aidhm an Staidéir

Mar chuid de na riachtanais chun Ph.D a bhaint amach le UCC, ní mór dom staidéar taighde a dhéanamh. Is anailís é an staidéar seo ar Ghaelphobail nua-aoiseacha agus déantar iniúchadh ar na fachtóirí a chothaíonn agus a chuireann bac ar úsáid na Gaeilge sna pobail seo.

Cad a bheidh i gceist leis an staidéar?

Chun an t-iniúchadh seo a dhéanamh, beidh mé ag déanamh agallamh le ceannairí pobail óna ceithre Ghaelphobal atá roghnaithe mar chásanna staidéir don taighde seo: Líonra Gaeilge Charn Tóchair, Líonra Gaeilge Chluain Dolcáin, Nua-Ghaeltacht Bhóthar Seoighe agus Gaeltacht Ráth Chairn. Déanfar agallaimh chomh maith le gníomhairí a raibh baint nó a bhfuil baint acu le hiarrachtaí eile a rinneadh nó atá idir lámha faoi láthair chun Gaelphobail a bhunú. Chomh maith leo siúd, dáilfear ceistneoir ar bhaill phobail a bhfuil baint acu leis na ceithre phobal thuas agus atá os cionn 18 bliana d'aois chun léargas a fháil ar iompar teanga na bpobal.

Cén fáth gur iarraidh ort páirt a ghlacadh?

Iarrtar ort páirt a ghlacadh sa staidéar seo toisc gur ball de cheann de na ceithre phobal atá luaite thuas agus go gcabhróidh an t-eolas a chuireann tú ar fáil le measúnú a dhéanamh ar iompar teanga do phobail féin.

An bhfuil ort páirt a ghlacadh?

Níl. Is de do shaorthoil féin a ghlacann tú páirt sa staidéar seo. Beidh an rogha agat tarraingt siar ón staidéar sula dtosaíonn sé ach, chomh luath is atá an ceistneoir líonta isteach agus seolta agat, ní bheidh sé indéanta é a tharraingt siar.

An gcoinneofar d'aitheantas faoi rún?

Coinneofar. Ní iarrtar ort d’ainm a thabhairt sa cheistneoir.

Cad a tharlóidh leis an eolas a thugann tú?

Beidh an t-eolas a thugann tú sa cheistneoir ar fáil dom féin agus do mo stiúrthóir taighde. Cuirfear an t-eolas i gcoimead ar mo ríomhaire glúine, ar a bhfuil pasfhocal ann, agus, nuair a bheidh an staidéar críochnaithe, coinneofar an t-eolas ar feadh deich mbliana ar a laghad agus scriosfar ag an bpointe sin é.

Cad a tharlóidh leis na torthaí?

Léireofar torthaí an taighde sa tráchtas agus feicfidh mo stiúrthóir iad chomh maith leis an dara marcálaí agus scrúdaitheoir seachtrach. Seans go léifidh micléinn amach anseo an tráchtas agus seans go bhfoilseofar é in iris taighde nó i leabhar.

Cad iad na míbhuntaistí gur féidir a bheith ann trí pháirt a ghlacadh?

Ní fheictear dom go mbeidh aon mhíbhuntáistí ann duit ag glacadh páirte sa staidéar seo.

Cé a rinne athbhreithniú ar an staidéar seo?

Caithfear cead a fháil ó Choiste Eitice um Thaighde Sóisialta UCC roimh staidéar a chur ar bun.

An bhfuil aon eolas breise uait?

Má tá aon eolas breise ag teastáil uait is féidir leat teagmháil a dhéanamh liom ag 113223727@umail.ucc.ie
 
Míle buíochas as d'ionchar sa taighde seo.
 
Ursula Ní Shionnain


 


 

 

 

 

 

T