RPOSD (Regional Park and Open Space District, hay Khu Công Viên và Không Gian Mở Rộng của Khu Vực) muốn biết thêm về những công viên quý vị đến thăm và xem quý vị có muốn biết thêm về tiến trình hoạch định công viên hay không. Câu trả lời của quý vị sẽ cho thông tin cho công việc tương lai của RPOSD ở cả hai lãnh vực này!

Question Title

* 1. Bưu chánh của quý vị là gì?

Question Title

* 2. Cho biết công viên ưa thích của quý vị?

Question Title

* 3. Quý vị có thường xuyên đến những nơi tự nhiên trong khu vực như Griffith Park, Kenneth Hahn State Park, Whittier Narrows Regional Park, hay những Công Viên Tiểu Bang khác, Santa Monica Mountains, Angeles National Forest hay công viên khác?

Question Title

* 4. Quý vị đến đó bằng cách nào?

Question Title

* 5. Quý vị có thường xuyên đến các bãi biển ở Quận LA không?

Question Title

* 6. Quý vị đến đó bằng cách nào?

Question Title

* 7. Quý vị có tham gia các buổi họp ở địa phương về công viên ở cộng đồng của mình không? Điều này có thể gồm các buổi họp của Hội Đồng, của Hội Đồng Công Viên, các buổi họp Đánh Giá Nhu Cầu Công Viên, …

Question Title

* 8. Quý vị có muốn tham gia các hội thảo dạy các thành viên cộng đồng cách giao tiếp hiệu quả với cơ quản quản lý công viên ở địa phương không?

Question Title

* 9. Quý vị có muốn làm việc với các tổ chức cộng đồng để biện hộ cho các dự án công viên ở địa phương không?

Question Title

* 10. Chúng tôi có thể liên lạc với người tham gia khảo sát để phỏng vấn sau đó. Nếu quý vị đồng ý cho chúng tôi liên lạc, xin cho biết tên và địa chỉ điện thư hoặc số điện thoại của quý vị.

Question Title

* 11. Ý kiến khác:

T