Question Title

* 1. Komite Lekòl Waltham ap envite opiniyon Ou nan rechèch pou pwopozisyon. Pou Kòmanse, tanpri chwazi ki kategori pou kapab dekri Ou.

Question Title

* 2. Tanpri chwazi senk (5) pwoblèm ki genyen anpil impòtans pou kounyea ou sinon a lavni pou ke Sipèentandan ki pral vini okipe plas sa-a kapab pran pwoblèms seryié anpil.

Question Title

* 3. Li impòtan anpil pou ke ou chwazi senk (5) gwo bagay pou ke kandida Sipèentandan kapab montre konpetans pou Lekòl piblik Everett.

Question Title

* 4.  Ki pi plis kesyion Ou ta bezwen Ou wè ke yo kesyione direkteman a kandida yo pou Sipèentandan an?

Question Title

* 5. ) Ki lòt kòmantè ke ou jige nesesè e impòtan pou kòntribye nan fason ke yo pral rive fè dènyie desizyion pou komite a ta pran an konsiderasion pou yo kapab chwazi ?

0 of 5 answered
 

T