Question Title

* 1. Èske w ap viv nan konte Sussex?

Question Title

* 2.  Kòd postal

Question Title

* 3. Ki kote w ap viv kounye a?

Question Title

* 4. Kounye a èske w kapab kondwi?

Question Title

* 5. Èske gen sikonstans kote w ta ka prefere pa kondwi (tcheke tout sa ki valab yo)?

Question Title

* 6. Pandan 6 mwa ki sòt pase yo, èske w pa te kapab vwayaje ale okenn nan kote sa yo paske w pa te gen mwayen transpò (ni pwòp machin pa w, yon woulib osinon bis)?

Question Title

* 7. Pandan 6 mwa ki sot pase yo, kiyès nan bagay sa yo ki te anpeche w sòti lakay ou (tcheke tout sa ki valab yo)?

Question Title

* 8. Kilès nan deklarasyon sa yo sou sistèm transpò piblik lokal ou an ki se verite pou ou (tcheke tout ki valab yo)?

Question Title

* 9. Èske w ap travay nan Konte Sussex?

Question Title

* 10. Si w p ap travay nan Konte Sussex ki kote w ap travay?

Question Title

* 11. Ki jou w travay nan semèn nan?

Question Title

* 12. Ki lè peryòd travay ou yo?

Question Title

* 13. Kijan w ale nan travay pi souvan?

Question Title

* 14. Ki jou nan semèn nan li pi difisil pou w ale travay?

Question Title

* 15. Nan ki moman nan jounen an li pi difisil pou w ale/tounen sòt nan travay ou?

Question Title

* 16. Èske w poko janm kite oswa pèdi yon travay paske w pa te gen mwayen transpò adekwa pou w ale/tounen sot nan travay?

Question Title

* 17. Èske yon mankman opsyon transpò anpeche w travay ?

Question Title

* 18. Ki kantite lajan maksimòm ou prè pou w peye pou yon ale senp pou ale oswa tounen sot nan travay (silvouplè chwazi youn)?

Question Title

* 19. Ki kantite pou kounye a w pran nan yon ale senp pou w ale nan travay?

Question Title

* 20. An jeneral èske w pase achte (fè komisyon) sou wout ou pou w ale travay oswa lè w ap retounen ?

Question Title

* 21. Nan ki ou ale omwen defwa nan semèn lè w sou wout pou w ale travay oswa lè w ap retounen?

Question Title

* 22. Si w ta kapab desinen mwayen transpò altènatif, ki karakteristik ta ka pi enpòtan pou ou?

Question Title

* 23. Kisa w panse sou transpò piblik nan Konte Sussex?

Question Title

* 24. Chak kilè w itiize transpò piblik?

Question Title

* 25. Ki sèvis transpò/wout w ap itilize kounye a oswa w te konn itilize nan Konte Sussex lan??

Question Title

* 26. Si li disponib, èske w ap itilize sèvis transpò nan jou ferye ak nan wikenn?

Question Title

* 27. Èske mankman transpò oswa limite nan zòn ou an ba w difikilte pou sikile nan konte an?

Question Title

* 28. Èske depans transpò piblik lan limite kapasite w pou w sikile nan konte an?

Question Title

* 29. Tanpri chwazi twa (3) karakteristik prensipal nan sèvis transpò piblik la, selon ou menm, ta ka amelyore sistèm lan nan Konte Sussex lan? (Chwazi sèlman 3)

Question Title

* 30. Ki lòt zòn nan Konte Sussex, selon ou menm, ou panse ki ta ka jwenn avantaj transpò piblik lan ?

PA OBLIGATWA:

Question Title

* 31. Kiyès nan sa yo ki di pi byen laj ou genyen:

Question Title

* 32. Ki gwoup rasyal ou?

Question Title

* 33. Ki lang prensipal yo pale nan kay la?

Question Title

* 34. Ki kantite lajan total moun lakay ou te rantre avan taks pandan 12 mwa ki pase yo?

Question Title

* 35. Silvouplè di kijan nou kapab rantre an kontak avèk ou.

Question Title

* 36. Please provide your work address

Mèsi paske w te ranpli Evalyasyon Bezwen Konte Sussex lan!

T