• English
  • Español
  • Français (Haïti)

Opinyon w, Priyorite Nou

Mèsi dèske w dakò patisipe nan kesyonè sa a. Jodiya nou pral poze w kesyon sou opinyon w ak sou sa w panse sou fason Konte Miami-Dade kapab kanpe epidemi VIH la. Nou pral poze w 14 kesyon ototal. 

Question Title

* 1. Ki kòd postal ou nan Konte Miami-Dade?

Question Title

* 2. Ki sèks ou?

Question Title

* 3. Ki ras ou?

Question Title

* 4. Ki orijin etnik ou?

Question Title

* 5. Ki laj ou?

Question Title

* 6. Tanpri chwazi kominote ou reprezante a. (Chwazi tout sa ki koresponn yo)

Question Title

* 7. Tanpri mete imèl ou pi ba a si w ta renmen resevwa mizajou sou efò pou Kanpe Epidemi VIH la nan Konte Miami-Dade. (Pati sa a opsyonèl)

T