Zej Zog Lub Zeem Muag Txoj Kev Luj
Koj cov tswm yim loj rau lub nroog Roseville yog dab tsi? Koj pom tau hais tias lub neej yav pem suab rau lub zej zog yuav zoo li cas? Nws yuav zoo li cas? Lub nroog yuav muaj ib lub koob tsheej qhia txog cov txheej txheem ntawm lub zeem muag hauv lub zej zog – Envision Roseville – los pab teb cov lus nug thiab ntau tshaj thiab peb xav tau koj txoj kev pab kom txoj dej num no mus tau zoo! Lub nroog yuav khaws lub zej zog cov tswv yim thiab xav hnov los ntawm koj. Mus saib txoj dej num lub vas sab kom paub ntau tshaj no, nthuav koj cov tswv yim, thiab teb daim ntawv luj no. Tsis txhob hnov qab cuv npe kom tau txais cov xov tseem ceeb cov koob tsheej tshiab uas tuaj koom tes tau nrog. Thov teb daim ntawv luj kom peb nkag siab txog koj lub zeem muag rau lub nroog Roseville.

KEV SOJ NTSUAM: Lub Nroog Roseville yuav muaj kev sab laj txog kev txhim kho zej zog lub zeem muag. Lub zej zog lub zeem muag yog ib txoj kev taw muaj nqis los yog tus qauv rau lub nroog. Nws yuav muaj “hnub qub qaum teb- north star” los yog qhia dav dav rau cov kev txiav txim uas tseem ceeb los ntawm lub zej zog xws li cov tsheb thauj neeg mus los thiab txhim kho chav tos tsheb npav, txhim kho vaj tse los yog cov tsev nyob in ncig, kev nyab xeeb thiab saib xyuas kev ruaj ntseg, cov tsev kawm ntawv thiab kev kawm ntawv, thiab tshaj no ntxiv. Yog xav paub tshaj no ntxiv, mus saib lub vas sab kev sib txuas lus hauv computer txog txoj kev txhim kho: https://zan.mysocialpinpoint.com/envision-roseville.

PEB XAV TAU KOJ TXOJ KEV PAB: Lub nroog cov kooom tes nrog rau cov tswv cuab ntawm lub zej zog hauv lub nroog Roseville los tsim ib lub zeem muag rau lub nroog. Thov teb daim ntawv luj no kom tiav hlo kom pab pab to taub txog koj lub zeem muag rau lub nroog Roseville. Thaum sau tau cov kev luj no tag ces yuav siv coj los pab peb pawg neeg txhim kho los tsim lub zeem muag thiab cov kev muaj nqis ntawm lub zej zog kom phim cov kev muaj nqis ntawm lub nroog Roseville.

Txoj kev luj zaum no yuav siv sij hawm li ntawm 10 nasthis thiaj li tiav. Txhua cov lus teb mas yuav tsis qhia hais tias yog leej twg cov lus teb thiab cov xov tseem ceeb txog tus cov tib neeg yuav tsis muab nthuav tawm rau lwm cov neeg sab nrauv.

T