1. VN_Elements Assessment_End of Training Survey

 
Chúc mừng bạn đã hoàn thành Khóa học về Đánh giá trong Lớp học Thế kỷ 21 của Intel (Intel®Teach Elements: Assessment in 21st Century Classroom). Xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số phản hồi/ nhận xét về Khóa học.

* 1. Thông tin về bạn:

* 2. Bạn đã hoàn thành bao nhiêu mô-đun và bài tập của Khóa học về Đánh giá trong Lớp học Thế kỷ 21?

* 3. Khóa học điện tử này có hữu ích đối với bạn không?

* 4. Những nội dung nào sau đây là hữu ích đối với bạn? (có thể chọn nhiều câu trả lời)

* 5. Bạn đã hoàn thành bao nhiêu hoạt động Kế hoạch Hành động?

* 6. Các hoạt động Kế hoạch Hành động này có hữu ích đối với bạn không?

* 7. Bạn sẽ giới thiệu Khóa học này với bạn bè hay đồng nghiệp của mình không?

* 8. Ý kiến đóng góp của bạn để cải tiến khóa học?

* 9. Bạn muốn tìm hiểu thêm những nội dung nào khác trong Chương trình Intel® Teach Elements? (Có thể chọn nhiều nội dung)

* 10. Bạn có muốn được cập nhật về những khóa học mới của Chương trình Intel® Teach Elements?

Cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn. Chúc bạn sức khỏe và thành công!

Trân trọng,
Chương trình Giáo dục Intel Việt Nam.

T