Ntawv Xam Phaj: Tus Txheej Txheem Rau Cov Kev Pab Cuam Cawm Thaum Ntxov

California Lub Koom Txoos Tswj Saib Kev Pab Cawm Ntxov (Interagency Coordinating Council on Early Intervention*) tam tom sib sau ib co ntsiab lus txog cov tsev neeg uas muaj cov menyuam hnub nyoog thaum yug tau los txog rau muaj 4 xyoos uas tau txais cov kev pab cuam Pib Ntxov kom lawv tau kev pab lub cev los ntawm cov ntawv kho mob Medi-Cal los yog cov ntawv kho mob yus them yus.  Lub homphiaj ntawm daim ntawv xam phaj no yog los qhia rau cov neeg txiav txim thiab cov neeg nrhiav kev pab kom lawv paub txog tus txheej txheem ntsig txog rau cov tsev neeg uas siv cov ntawv kho mob Medi-Cal los yog cov uas yus them yus los mus txais cov kev pab kho lawv tus menyuam rab peev xwm kom muab tus txheej txheem txhim kho kom zoo dua tuaj yog tias ua tau li ntawd.

Thov teb cov lus noog nram qab los pab peb cov dag zog los mus txhim kho kev nkag mus siv cov kev pab cuam los ntawm cov ntawv kho mob Medi-Cal thiab cov yus them yus. Cov lus tshwm sim ntawm daim ntawv xam phaj no yuav muab los siv los pab kev ntsuam xyuas rau cov kev pab cuam Pib Ntxov nkaus xwb thiab yuav tsis muab los siv rau lwm yam dabtsi hlo li.  Thov tsis txhob ntxiv ib qho ntsiab lus ntawm yus tus kheej los yog tej yam tsis pub lwm tus paub rau cov lus teb rau daim ntawv xam phaj.

Question Title

* 3. Koj tus (cov) menyuam, hnub nyoog thaum yug los txog rau 3 xyoos, puas tau txais kev pab kho mob rov mus haujlwm, kev kho lub cev, cov kev pab rau kev mob siab ntsws, kev hais lus thiab/los yog kev pab tiv thaiv tus cwj pwm los ntawm cov ntawv Medi-Cal thiab/los yog cov yus them yus li ntawm 12 lub hlis dhau los?

T