Bản Thăm Dò Ý Kiến Phụ huynh về Chương Trình Địa Phương Tự Kiểm Soát và Chịu Trách Nhiệm (LCAP)

Tiểu bang California đã thay đổi cách tài trợ cho các trường học. Các Học Khu như East Side Union High School District đều bị bắt buộc phải thu thập ý kiến từ các học sinh, giáo sư, phụ huynh và thành viên trong cộng đồng để xác định các mục tiêu, kế hoạch và ưu tiên cho việc chi tiêu ngân sách. LCAP là một chương trình ba năm nhưng cần xét duyệt lại hàng năm. Xin quý vị dành ít phút để góp ý cho tiến trình này.

Question Title

* 1. (Các) con của quý vị học (những) trường nào dưới đây?

Question Title

* 2. Xin đánh dấu vào bất cứ điều nào hoặc tất cả nếu áp dụng cho con quý vị. Con tôi…

Question Title

* 3. Năm ngoái, phụ huynh và các thành viên cộng đồng đã xác định những điểm ưu tiên mà Học khu cần cải tiến. Những điểm nào dưới đây đối với quý vị là ưu tiên? (Đánh dấu nếu tất cả áp dụng cho quý vị)

Question Title

* 4. Tiểu Bang nêu lên 8 điểm ưu tiên trong kế hoạch của LCAP. Những điểm nào dưới đây là quan trọng đối với quý vị (Đánh dấu nếu tất cả áp dụng cho quý vị)

Question Title

* 5. Kế hoạch LCAP của Học Khu East Side cho niên khóa 2015-16 đã xác định những kế hoạch để đáp ứng các ưu tiên của cộng đồng. Những kế hoạch nào dưới đây mà quý vị cho là quan trọng để tiếp tục trong tương lai? (Xin đánh dấu vào tất cả những điều có thể áp dụng)

Question Title

* 6. Điều gì mà Học Khu hoặc nhà trường có thể làm để chuẩn bị cho các học sinh tốt nghiệp từ East Side được vững vàng để thành công trên Đại học và trong Nghề nghiệp tương lai?

Question Title

* 7. Học Khu Trung Học East Side hoặc nhà trường có thể làm để gia tăng sự tham gia của phụ huynh?

Question Title

* 8. Học Khu Trung Học East Side hoặc nhà trường có thể làm gì để gia tăng sự thành đạt của học sinh?

Question Title

* 9. Học Khu Trung Học East Side hoặc nhà trường có thể làm gì để gia tăng số học sinh đi học và giảm mức bỏ học?

Question Title

* 10. Học Khu Trung Học East Side hoặc nhà trường có thể làm gì để hỗ trợ các em gặp khó khăn trong việc học?

Question Title

* 11. Mức hài lòng của tôi về nỗ lực của Học khu và nhà trường trong việc phát triển học sinh để chuẩn bị cho các em vào Đại học và Nghề nghiệp là:

T