Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι είναι οι Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ)  ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και έχουν έναρξη μέχρι την 31.12.2020 και επιπλέον παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019

Question Title

* 2. ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Question Title

* 3. ΑΦΜ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο ΑΦΜ είναι απαραίτητος προκειμένου να γίνει έλεγχος επιλεξιμότητας του κύριου ΚΑΔ της Επιχείρησης και του έτους έναρξης εργασιών.

Question Title

* 4. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΧΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30% ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019?

Question Title

* 5. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ?

Question Title

* 6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (σε μήνες ανά έτος)

1 12
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Παρατηρήσεις / Διευκρινίσεις

Διευκρινίστε ό,τι θεωρείτε ότι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο και τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αίτησής σας.

Question Title

* 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να έρθουμε σε επαφή μαζί σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον τηλέφωνο και email στα αντίστοιχα πεδία.
Οι προτάσεις θα εξετάζονται με ΑΥΣΤΗΡΗ σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο παράδοσης δικαιολογητικών στην Openmind εφόσον κριθούν κατάλληλες για υποβολή μετά από την προαξιολόγηση.

Η Openmind Consulting είναι εταιρία πιστοποιημένη με Διεθνές Πιστοποιητικό TUV ISO 9001:2008 και τηρεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.
Εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πιέστε ΤΕΛΟΣ για την αποστολή του.

T