Opis i cele

Celem Światowego Dnia Połykania jest zwiększenie świadomości i wiedzy zarówno profesjonalistów opieki zdrowotnej jak i społeczeństwa na temat zarówno fizjologii jak i zaburzeń połykania, ich przyczyn, wczesnego wykrywania, powikłań i leczenia.
Europejskie Towarzystwo Zaburzeń Połykania ESSD uczestniczy w Światowym Dniu Połykania pop rzez przeprowadzenie krótkiego kwestionariusza uwzględniającego pytania dotyczące: liczby pacjentów poddawanych przesiewowym badaniom w kierunku występowania dysfagii i/lub liczby pacjentów badanych w kierunku dysfagii ustno- gardłowej w tygodniu obejm
ującym Światowy Dzień Połykania (w tym roku od poniedziałku 9 do piątku 13 grudnia); rodzaju narzędzi przesiewowych i instrumentalnych wykorzystywanych w ocenie; charakterystyki chorych poddawanych ocenie przesiewowej i przedmiotowej; zapisu uzyskiwanych wyników.
ESSD promuje używanie kodów ICD dla dysfagii w raportach medycznych w celu zwrócenia uwagi na istnienie problemu.

Badanie ESSD Światowy Dzień Połykania jest przeprowadzane raz w roku począwszy od 2014 r., z badaniem pilotażowym zrealizowanym w 2011 r.  Obecnie kwestionariusz jest dostępny w 12 językach i uzupełniany przez specjalistów w dziedzinie zaburzeń połykania z całego świata. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T