شرح و اهداف

هدف از روز جهانی بلع انجام اقدامات آگاه سازی جهانی برای هدایت متخصصان حوزه سلامت و عموم مردم به منظور افزایش دانش در حوزه بلع طبیعی و اختلالات بلع، سبب شناسی آنها، تشخیص زود هنگام، پیچیدگی ها و مدیریت درمان می باشد.

انجمن اختلالات بلع اروپا با اجرای یک مطالعه کوتاه مدت در روز جهانی بلع شرکت می کند و به جمع آوری اطلاعاتی در خصوص تعداد بیماران غربال شده / ارزیابی شده برای اختلال بلع دهانی حلقی ، وسایل مورد استفاده در غربالگری/ارزیابی، نوع بیماران مورد آزمایش  و چگونگی ارائه گزارش در خصوص بلع دهانی حلقی در طول هفته حوالی روز جهانی بلع  ( که در سال1398 در تاریخ  22-18 آذر ماه مصادف با  13-9 دسامبر  2019 می باشد) می پردازد. انجمن اختلالات بلع اروپا علاوه بر جمع آوری این اطلاعات ارزشمند، به ارتقای استفاده از اصول کدهای در گزارشهای پزشکی اختلال بلع جهت افزایش شفاف سازی
موقعیت می پردازد
فرم بررسی روز جهانی بلع که مربوط به انجمن اختلالات بلع اروپا  می باشد از سال 2014 به صورت سالیانه در اختیار متخصصان قرار گرفته است، طرح پایلوت این فرم در سال 2011 اجرا شده است. هم اکنون این فرم به یازده زبان دنیا ترجمه شده است و توسط درمانگران اختلال بلع در تمامی نقاط جهان پاسخ داده می شود

T