Descripció i Objectius

L’objectiu del Dia Mundial de la Deglució (DMD) és establir una campanya de conscienciació per informar de la deglució normal i els trastorns de la deglució, les seves causes i complicacions, la detecció precoç i el seu maneig, dirigida tant a professionals de la salut com al públic en general.

L’Associació Europea de Trastorns de la Deglució, ESSD, participa al Dia Mundial de la Deglució duent a terme una breu enquesta per recollir dades de quants pacients són detectats/avaluats de disfàgia orofaríngia durant la setmana del Dia Mundial de Deglució (enguany del 9 al 13 de Desembre), quina eina de detecció/avaluació s’ha utilitzat, quin fenotip de pacient es cribra per tal de detectar-la i com s’informa de la disfàgia orofaríngia. A més a més, l’ESSD promociona l’ús dels codis ICD de la disfàgia als informes mèdics per tal de millorar la visibilitat d’aquesta afecció.

L’enquesta del DMD de l’ESSD s’ha dut a terme anualment des del 2014, amb una enquesta pilot al 2011. Actualment, l’enquesta està disponible en  dotze idiomes i  la contesten professionals de la disfàgia d’arreu del món.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T