1. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ESG Health Check Self Assessment

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความจำเป็นที่บริษัทจดทะเบียนต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน ตั้งแต่การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน รวมถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่บูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) เข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้จัดทำเครื่องมือการประเมินตนเอง ESG Health Check ขึ้น เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้นถึงสถานะการปฏิบัติด้าน ESG และนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจต่อไป

ESG Health Check ได้ถูกพัฒนามาจากแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) คือการลงทุนในกิจการที่บริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แบบประเมินดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล เช่น UNPRI, MFCI, CFA Institute เป็นต้น   

ESG Health Check ฉบับนี้เป็น Version 1.0 ซึ่งเหมาะสำหรับบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็กในการประเมินตนเอง นอกจากจะช่วยตรวจสอบสถานะการปฏิบัติด้าน ESG ในเบื้องต้นแล้ว ยังใช้เป็น checklist เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัคร "รายชื่อหุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment : THSI ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

T