• English
  • Español
  • Tiếng Việt
  • 中文
Văn phòng Phát triển Kinh tế của Thành phố Milpitas có mặt để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn. Vui lòng điền vào bản khảo sát này với khả năng tốt nhất của bạn để chúng tôi có thể xác định các nhu cầu cấp thiết nhất của bạn và đáp ứng cộng đồng doanh nghiệp Milpitas một cách phù hợp.

Thành phố Milpitas đang cung cấp cho các doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật về việc đăng ký các khoản vay kinh doanh thông qua các tổ chức cho vay khác nhau. Nhân viên sẽ hỗ trợ các bên quan tâm đủ điều kiện cho vay, mục đích của quỹ, kế hoạch trả nợ, thông tin hỗ trợ SBA cần thiết, v.v ... Đại diện doanh nghiệp cần hỗ trợ dưới mọi hình thức có thể viết trực tiếp cho nhân viên qua email tại BusinessAssistance@ci.milpitas.ca.gov .

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm - Thành phố Milpitas nhận thấy rằng nhu cầu kinh doanh là chất lỏng và thay đổi thường xuyên do COVID-19, do đó, các câu trả lời khảo sát sẽ chỉ được sử dụng để hiểu rõ hơn nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp tại thời điểm này.

* Cần thiết

Question Title

* 1. Địa chỉ email *

Question Title

* 2. Tên doanh nghiệp của bạn là gì?

Question Title

* 3. Ngành công nghiệp hoặc lĩnh vực kinh doanh của bạn là gì? *

Question Title

* 4. Doanh nghiệp của bạn có bao nhiêu nhân viên toàn thời gian? *

Question Title

* 5. Doanh nghiệp của bạn có bao nhiêu nhân viên bán thời gian? *

Question Title

* 6. Nếu bạn đang phải đối mặt hoặc đã cần phải nghỉ việc, điều đó sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu nhân viên? *

Question Title

* 7. COVID-19 đã ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn như thế nào? *

Question Title

* 9. Bạn đã quyết định đóng cửa doanh nghiệp tạm thời do COVID-19 chưa? Nếu có, bạn dự kiến sẽ đóng cửa trong bao lâu? *

Question Title

* 10. Nhu cầu kinh doanh cần thiết nhất của bạn là gì bởi COVID-19? *

Question Title

* 11. Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản vay doanh nghiệp nhỏ từ một tổ chức cho vay, số tiền bạn tìm kiếm là bao nhiêu? *

Question Title

* 12. Nếu bạn cần hỗ trợ tài chính từ một tổ chức cho vay, cho mục đích gì? Bạn đang tìm kiếm một khoản vay doanh nghiệp nhỏ? Chọn tất cả những gì áp dụng. *

Question Title

* 13. Nếu bạn trả lời "Khác" cho câu hỏi ở trên, vui lòng cung cấp thêm thông tin tại đây. *

Question Title

* 14. Nếu khoản vay doanh nghiệp nhỏ được cấp theo số tiền bạn chỉ định từ một tổ chức cho vay, khoảng thời gian ước tính tài trợ cho vay sẽ duy trì hoạt động kinh doanh là bao nhiêu lâu? *

Question Title

* 15. Bạn có cần hỗ trợ trong việc đăng ký một khoản vay doanh nghiệp nhỏ từ một tổ chức cho vay? Nếu vậy Thành phố Milpitas có thể hỗ trợ. Vui lòng gửi email đến BusinessAssistance@ci.milpitas.ca.gov . *

Question Title

* 16. Tổng thiệt hại doanh thu cho doanh nghiệp của bạn do COVID-19 cho đến nay là là bao nhiêu? Vui lòng bao gồm tất cả các tổn thất. *

Question Title

* 17. Nếu COVID-19 kết thúc vào hôm nay, bạn ước tính sẽ mất bao lâu để doanh nghiệp của bạn phục hồi trở lại bình thường? *

Question Title

* 18. Ngoài thông tin cho vay doanh nghiệp nhỏ từ các tổ chức cho vay, chúng tôi có thể hỗ trợ hoặc thông tin nào khác trong lần bùng phát COVID-19 này? *

T